Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč

Kontakt

Email :

info@labinfo.cz
labinfo@email.cz


Tel. : +420 603 444 563 

 
AKTUÁLNĚ


Heidolph-Inkubovaná chlazená
třepačka s orbitálním pohybem
Biohazard Laminár. box Flufrance
Centrifuga Llabofuge 400 R
Bioreaktor MBR AG. - 7 ltr. SS/G
Bioreaktor MBR AG - 16 ltr. Airlift
HPLC Delta Chrom SDS 30
Millipore filtrace - nerez 
...
 
APARATURNÍ DÍLY - APARATURY 


Reakční kotlíky 15-300 ltr.
Cylindrické kotlíky 10-100 ltr.
Cirkulační odparka  5 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 10 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 25 ltr. / hod.
Cirkulační odparka 50 ltr. / hod.
...


RŮZNÉ


Nuč smaltovaná 0,5 m2
Nuč vakuová nerez 0,35 m2
Nerezová film. odparka 0,7 m2
Nerezová film. odparka 1,0 m2
Reaktor smalt    30 L, 200 °C
Reaktor smalt  150 L, 200 °C
Reaktor nerez  150 L, 150 °C
Reaktor nerez  200 L, 200 °C

...


AKTUÁLNĚ V NABÍDCE:VISKOZIMETRY UBBELOHDE
Všechny typy
Cena bez DPH: 3 650,- 


TOPNÁ HNÍZDA LTHS

LTHS 100 

Cena bez DPH: 3 600,-Kč

LTHS 250
Cena bez DPH: 3 950,- Kč
LTHS 500
Cena bez DPH: 4 200,- Kč

VISKOZIMETR HOPPLER
Kuličkový vč. příslušenství

Cena bez DPH : 22 700,- 


NEREZOVÁ KAPILÁRA
Rozměr 2,5x0,5 mm
AISI 321, DIN 1.4641, 17 248
Cena bez DPH: 125,- Kč/mAUTOMATICKÉ
MIKROPIPETY

FIXNÍ
EPPENDORF 200 ul

Cena bez DPH: 1220,-
SOCOREX 50 ul
Cena bez DPH: 1450,-
DIALAB 50 ul

Cena bez DPH: 1180,-


STAVITELNÉ

GILSON PIPETMAN 2-20 ul
Cena bez DPH: 1 450,-
HTC 20-200 ul
Cena bez DPH: 1 350,-
PM 1000-5000 ul
Cena bez DPH: 1 800,-

HAMILTON SYRINGES
Plynotěsné, PTFE
Objem 1,25, 2,5, 5 a 10 ml
Cena bez DPH: 1 210,-


SOCOREX SYRINGES
Dávkovač "Pistole"

Sleva 50%


Obchod podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a garance  

1. Základní ustanovení 


1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy  mezi firmou dodavatele (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele. 

2. Předmět prodeje

2.1 Předmětem prodeje je libovolné zboží  Dodavatele nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem  a  Dodavatelem. Zboží se objednává písemně (el.objednávka , poštou, faxem, nebo e-mailem ) a objednávka má obsahovat následující
 údaje: - přesný název Odběratele, jeho IČ a adresa - přesná adresa dodání zboží, pokud je odlišná od sídla Odběratele - kontaktní osoba, která  objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail) - co nejpřesnější specifikace objednávaného zboží . Nepřesné nebo neúplné údaje na objednávce mohou nepříznivě ovlivnit dodací lhůtu.

2.2 Přijetí každé objednávky potvrdí Dodavatel písemně, na Potvrzení objednávky bude uvedena  specifikace objednaného zboží , cena zboží, předpokládaný termín dodání zboží a číslo obchodního případu, které bylo objednávce přiděleno. Odběratel je povinen Potvrzení řádně zkontrolovat, především specifikaci zboží a jeho cenu. Tímto se stává objednávka závaznou a její změny nebo storno jsou možné pouze po oboustranné dohodě. V případě, že Odběratel nevyjádří písemně nesouhlas s údaji uvedenými v Potvrzení objednávky do 3 dnů od odeslání Potvrzení objednávky Dodavatelem, má se toto Potvrzení objednávky za odsouhlasené.

2.3 Dodavatel si vyhrazuje právo potvrdit objednávku formou kupní smlouvy, objednávka je pak považována za platnou potvrzením kupní smlouvy oběma stranami.

2.4  Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, pokud tyto nebyly vyspecifikované v poptávce / objednávce odběratele

3. Cena zboží

3.1 Cena zboží je stanovena ceníkem Dodavatele. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu Kč/EUR. Platná cena zboží je vždy uvedena v Potvrzení objednávky.

3.2 Všechny ceny  jsou uvedeny v českých korunách, bez DPH. 

3.3 Dopravné a poštovné je s ohledem na charakter zboží  účtováno a sjednáváno individuálně. Je účtováno v návaznosti na aktuální ceníky zásilkových společností, ceny dopravců, sazby jeřábnických prací, ceny pohoných hmot ... atd.

4. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

4.1 Úhrada ceny se uskutečňuje bankovním převodem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností. Dodavatel Odběrateli ohlásí den předem dodávku zboží. 

4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem. 

4.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem splnění dodávky zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele okamžikem zaplacení kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet dodavatele. 

 
5. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůta se obvykle pohybuje od 1 do 8 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu objednávky. Připouští se plnění dodávky po částech.

5.2 Dopravu zboží na místo určené v objednávce zajišťuje Dodavatel ( pokud není dohodnuto jinak ) a to vlastním rozvozem, dopravcem,zásilkovou službou nebo poštou.   

5.3 Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu zboží k Odběrateli a Odběratel je povinen tento poplatek zaplatit.    

5.4 Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Dodavatel si vyhrazuje právo doporučit Odběrateli uvedení do provozu servisním pracovníkem Dodavatele, v případě odmítnutí je Dodavatel oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží.

6. Odpovědnost za vady

6.1 Při převzetí je Odběratel povinen provést fyzickou kontrolu dodávky a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit Dodavateli: u zboží dopraveného Dodavatelem přímo na místě při předávání dodávky, u poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty!

6.2 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním odběratele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.  

6.3 Případná náhrada škody je omezena celkovou cenou dodaného zboží, které škodu způsobilo. 

7. Záruka
 

7.1 U dodávek přístrojů dodavatel vyznačí  druh a výrobní číslo přístroje, datum předání a délka záruční doby.  

 7.2 Záruka zahrnuje bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby:  chybou výroby , vadou materiálu ,montáží či instalací Dodavatele.   

7.3 Délka záruky pro různé zboží různá, její délka je uvedena v záručním listu, který je zpravidla součástí návodu k použití.   

7.4 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Odběratelem. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění reklamované vady.  

7.5   Záruka nebude uznána, jestliže uživatel nepředloží patřičné doklady vztahující se ke koupi přístroje s vyznačenou záruční dobou nebo při svévolných změnách v takovém dokumentu .

7.6 Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné uživatelské údržby v souladu s návodem k použití. Záruka rovněž zaniká, jestliže do výrobku zasáhne jakýmkoliv způsobem nepovolaná osoba.

7.7. Při neoprávněném uplatnění záruky si dodavatel vyhrazuje právo požadovat od uživatele úhradu vzniklých nákladů.

7.8 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku neprovozuschopnosti nebo vadné funkce výrobku, a za jakékoliv požadavky vznesené vůči uživateli třetí stranou. 
                                       

8. Zrušení objednávky a kupní smlouvy

Odsouhlasené kupní smlouvy a objednávky lze rušit jen písemně, vzájemnou dohodou obou stran. Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny objednaného zboží, k pokrytí účelně vynaložených nákladů směřujících k zajištění předmětu zboží. Kupující má právo, dle zákona, vrátit zakoupené zboží a odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní a to za předpokladu, že se jedná o nové zboží. Takové zboží však nesmí být použité a musí být vráceno v původním obalu.

9. Závěrečné ustanovení 

9.1 Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.2 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právním řádem. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena.

9.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2009 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.